Валута
BGN
  • EUR
  • BGN
  • HUF
  • RON
Език

Политика за поверителност

Въведение
HOME4U DESIGN SRL с фискален идентификационен код CUI:45459659, регистриран в Търговския регистър до Букурещкия съд под номер. J40/407/2022, наричан по-долу HOME4U DESIGN е оператор на личните данни, предавани чрез този уебсайт.

Уточняваме, че няма да изискваме или получаваме информация от какъвто и да е вид от деца под 16 години.

От името на „HOME4U DESIGN” се намират трети лица, които обработват лични данни, като тези лица се наричат лица, упълномощени от оператора съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Използването на пълномощни е оправдано от бизнес съображения, като в повечето случаи говорим за специализирани, професионални услуги, които могат да управляват необходимите обеми и да осигурят технологията, чрез която HOME4U DESIGN ще изпълнява своите задължения. Споменаваме, че данните не се предават едновременно на всички проксита.

HOME4U DESIGN се ангажира да спазва поверителността на вашите лични данни. Ние ще третираме всички предоставени от вас лични данни като поверителни и ще обработваме само информацията, разрешена от приложимото законодателство. Това съобщение за поверителност описва политиките и практиките на HOME4U DESIGN по отношение на събирането и използването на вашите лични данни и установява вашите права за поверителност.

Поверителността на информацията е постоянна отговорност и затова ние ще актуализираме това съобщение за поверителност от време на време, когато предприемаме нови практики по отношение на личните данни или приемаме нови политики за поверителност. По отношение на обработката на данни въз основа на съгласие (както е описано по-долу), ние ще ви уведомим за всички промени и ще поискаме вашето допълнително съгласие.

Законодателният контекст
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу „Регламент GDPR“), приложим от 25 май 2018 г., имаме задължението да администрираме при безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте, като използвате нашия уебсайт, в съответствие с разпоредбите на Регламента GDPR.

За повече подробности относно съдържанието на това правно правило, моля, посетете следната връзка:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Лицето, отговорно за защитата на личните данни
Назначихме длъжностно лице по защита на данните по отношение на всички аспекти, свързани със защитата на личните данни, и можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработката на вашите данни и упражняването на вашите права съгласно приложимите законови разпоредби , особено ако имате въпроси или притеснения относно това как обработваме вашите лични данни. Електронният адрес, на който можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, е: dataprotection@patulideal.ro.

Как събираме и използваме (обработваме) вашите лични данни
4.1 Лична информация, която ни предоставяте:

Можем да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лични данни:

информация за вашия компютър и за вашите посещения и използване на този уебсайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препоръки, продължителност на посещението, показвания на страници и навигационни пътища на уебсайта);
информация, която ни предоставяте, за да се абонирате за известия по имейл и/или маркетингови кампании (включително вашето име и имейл адрес);
информацията, която ни предоставяте, когато използвате услугите, или информацията, която се генерира по време на използването на тези услуги (включително календара, честотата и модела на използване на услугите);
информацията, съдържаща се във или свързана с всякаква комуникация, която изпращате до нас или изпращате чрез този сайт (включително кореспонденция с нас, съдържанието на комуникацията и данните, свързани с комуникацията);
информацията, която предоставяте, когато купувате услугите и продуктите от нашия уебсайт;
всякакви други лични данни, които сте избрали да ни изпратите.
4.2 Какво се случва, ако не ни предоставите вашите данни.

Можете да се наслаждавате на този сайт, без да ни предоставяте вашите лични данни или вашето съгласие. Можете дори да въведете само минималното количество информация (име и информация за контакт) в профила си, ако желаете, и можете да редактирате своя профил по всяко време. Някои лични данни са необходими, за да може нашият уебсайт да ви предостави услугите, които сте закупили или поискали, и за да се удостоверите, за да знаем, че това сте вие, а не някой друг. Можете да управлявате съобщените от вас данни и можете да оттеглите съгласието си за маркетингова комуникация (реклама) по всяко време.

Моля, имайте предвид, че ако не ни предоставите вашите данни, най-вероятно няма да можем да комуникираме с вас и да ви предоставим услугите, описани по-долу.

4.3 Цели на използване на вашите лични данни

Личните данни, предавани чрез този сайт, и личните данни, които сме събрали от вас или от трети страни или от публични източници, ще бъдат използвани за целите, посочени в тази Политика за поверителност. В зависимост от връзката, която имаме или желаем да имаме с вас, може да използваме вашите лични данни за следните цели въз основа на правните основания, представени по-долу:

Съобщения, основани на легитимен интерес на HOME4U DESIGN съгласно чл. 6 ал. (1) осветен. е) от регламента GDPR: ако сте се свързали с нас чрез този уебсайт или по друг начин, ние можем да обработим вашето име, данни за контакт, местоположение и друга информация, която сте ни предоставили, за да можем да отговорим на вашите въпроси, да организираме срещата , телефонен разговор или други комуникации;
Закупуването на продукти, въз основа на договора ни с Вас съгласно чл. 6 ал. (1) осветен. б) от регламента GDPR: закупувайки продукти през този сайт, вие се съгласявате да станете страна по договор, чиито условия ще бъдат посочени в договора. В този случай вашите лични данни, като трите ви имена, данни за контакт, адрес, данни за плащане (ако са платени) ще бъдат обработени от HOME4U DESIGN за следните цели: за сключване на договора относно продукта, закупен от уебсайта ни, до да изпратим продукта на посочения от Вас адрес, за да получим цената на закупения продукт или да запазим информацията Ви, когато желаете да върнете закупения продукт съгласно общите договорни условия;
Маркетинг и връзки с обществеността, въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6 ал. (1) осветен. a) от регламента GDPR: ако сте посетител на нашия уебсайт, ние можем да обработим чрез бисквитки и уеб маяци вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, референтен източник, продължителност на посещение, регистрационни файлове, взаимодействия с нашия уебсайт и с нашите онлайн кампании, автоматично събраните данни за вас или вашето устройство в съответствие с тази Политика за поверителност, информацията, която сте предоставили чрез формуляра на уебсайта или закупените услуги (стойност, дата, източници на данни, бележки и забележки) на да извършваме маркетингови проучвания и да анализираме характеристиките на посетителите на този сайт, да оценяваме въздействието на нашата маркетингова комуникация и да я адаптираме към откритите тенденции, да планираме нашите бъдещи маркетингови дейности, да изготвяме нашия бизнес анализ, да персонализираме услугите и комуникациите за вас, за директна реклама или за предлагане на директен маркетинг на същите или подобни продукти и услуги. Освен това, ако сте абонат за нашия бюлетин, можете да получавате нашите маркетингови материали, можем да обработваме личните данни, които сте предоставили, за да разпространяваме рекламни материали, можем да правим съобщения за допълнения и промени в нашите услуги, можем да персонализираме този сайт и нашата маркетингова комуникация към вас, може да ви изпращаме известия по имейл (например за нашите оферти), можем да ви изпращаме информация по имейл (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се интересувате от тези материали) или можем да изпратим маркетингови комуникации относно нашата дейност, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас.
Сигурност, основана на легитимен интерес на HOME4U DESIGN съгласно чл. 6 ал. (1) осветен. е) от регламента GDPR: ако сте посетител на този сайт, можем да обработваме личните данни, които сте качили, данните, събрани автоматично за вас или вашето устройство, в съответствие с това съобщение за поверителност (например чрез бисквитки, уеб маяци ), за да защитим този сайт срещу измами, да защитим правата и интересите на HOME4U DESIGN и трети страни и да защитим правата на интелектуална собственост. Споменаваме, че тази информация може да бъде разкрита за целите на наказателно разследване или съдебно преследване.
Разкриване и прехвърляне на лични данни
Информацията, която събираме от вас, ще бъде обработвана в Европейското икономическо пространство и извън Европейското икономическо пространство, в зависимост от целта на обработката. HOME4U DESIGN се стреми да прилага адекватни предпазни мерки за защита на поверителността и сигурността на вашите лични данни по време на прехвърлянето и да ги използва само в съответствие с вашите отношения с HOME4U DESIGN и практиките, описани в тази Политика за поверителност. HOME4U DESIGN минимизира риска за вашите права и свободи, като не събира или съхранява чувствителна информация за вас.

До степента, разрешена от приложимите закони за защита на данните, можем да разкрием вашите лични данни на клиенти (за бизнес ангажираност или за потвърждаване на високото качество на нашите услуги), одитори, агенции, надзорни органи или други външни доставчици на услуги, за да изпълним договорните си задължения. Ние ясно ще посочим за вас всеки получател на данни, ако той е добре известен към момента на започване на обработката.

Може също така да разкрием вашите лични данни:

доколкото сме длъжни да го направим по закон;
във връзка с всякакви текущи или потенциални съдебни производства;
за установяване, упражняване или защита на законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами).
Вашите права
Право на оттегляне на съгласието. Можете да оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни по всяко време, дори ако сте ни го дали преди.
Право на възражение срещу обработката на данни. Имате това право, като изпратите искане по всяко време, по причини, свързани с конкретната ситуация, в която се намирате, данните, които се отнасят до Вас, да бъдат обработвани въз основа на легитимния интерес на SC HOME4U DESIGN SRL или въз основа на общественото интерес, с изключение на случаите, когато SC HOME4U DESIGN SRL може да докаже, че има легитимни и убедителни причини, които оправдават обработването и които имат предимство пред интересите, правата и свободите на засегнатите лица или че целта е да се установи, упражни или защити право в съда; също така, правото на възражение може да бъде упражнено по всяко време, безплатно и без никаква обосновка, за да бъдат обработвани данните, които се отнасят за вас за целите на директния маркетинг.
Право на достъп до данни. Потребителите имат право да разберат дали собственикът обработва техните данни, право да получат разкриване на определени аспекти по отношение на обработката и право да получат копие от данните, които се обработват.
Право на поправка. Потребителите имат право да проверят точността на своите лични данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
Право на ограничаване на обработването. Потребителите имат право при определени условия да ограничат обработването на своите данни. В този случай собственикът няма да обработва съответните данни за други цели, различни от тяхното съхранение.
Право на изтриване на данни. Това право се прилага при определени условия: ако данните вече не са необходими за изпълнение на целта, за която са събрани, ако съгласието е оттеглено, ако е упражнено правото на възражение, ако са били обработвани незаконно, за спазване на някои правни задължения или са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество съгласно правото на Съюза или вътрешното право, съгласно което е операторът.
Право на преносимост на данните. Потребителите имат право да получават лични данни в структуриран, общ и лесен за четене формат, но също така и правото тези данни да бъдат предадени от SC HOME4U DESIGN SRL на друг оператор на данни, стига да са изпълнени условията, предвидени в закона .
Право да подадете жалба до Националния надзорен орган за обработка на лични данни или да се обърнете към компетентните съдилища.
Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на dataprotection@patulideal.ro по всяко време.

ВНИМАНИЕ! Моля, упражнявайте правата си разумно и не забравяйте, че злоупотребата с права може да доведе до отговорност.

Данните за контакт с националния орган за защита на личните данни са както следва:

Национален надзорен орган за обработка на лични данни

Адрес: Букурещ, b-dul G-ral. Георге Магеру бр. 28-30, сектор 1, п.код 010336

Уебсайт: http://www.dataprotection.ro

Имейл адрес: anspdcp@dataprotection.ro

Телефон: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Факс: +40.318.059.602

Съхраняване на лични данни
Вашите лични данни се съхраняват от HOME4U DESIGN на неговите сървъри. Личните данни, които обработваме въз основа на вашето съгласие, ще бъдат съхранявани за неограничен период от време (или до оттегляне на съгласието), освен ако приложимите законови изисквания не предвиждат друго и това е необходимо за целите на обработката.

Ако не сте ни предоставили вашето съгласие за обработка на данни или сте оттеглили съгласието си, ние ще съхраняваме само минимални данни за вас (пълно име, данни за контакт, препратки и бележки) за статистически и отчетни цели или до степента, оправдана на основание на друго правно основание, като нашия законен интерес.

Без да се засягат другите разпоредби на този раздел, ние ще съхраняваме информация и документи (включително електронни документи), които съдържат лични данни:

доколкото сме длъжни да го направим по закон;
ако информацията/документите са от значение за текуща или потенциална съдебна процедура; и
за установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други с цел предотвратяване на измами).
Сигурност на личните данни
За да защитим поверителността на данните и личната информация, която предавате, като използвате този уебсайт, ние ще поддържаме физически, технически и административни гаранции.

Ние актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност непрекъснато. Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни само до онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да ви предоставят предимства или услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на поверителността и поддържането на поверителността и сигурността на вашата информация.

Ако възникне нарушение на сигурността на личните данни, ние ще направим всичко възможно да го отстраним и ще оценим нивото на риск, свързан с нарушението, в съответствие с нашата политика за нарушаване на сигурността на личните данни. Ако се установи, че изтичането може да доведе до физическа, материална или нематериална вреда за вас (например дискриминация, кражба на самоличност, измама или финансова загуба), ние ще се свържем с вас без неоправдано забавяне, освен когато законът предвижда друго. Всички наши стъпки ще бъдат предприети в пълно сътрудничество с компетентния надзорен орган.

Промени в политиката за поверителност
Може да актуализираме този информационен документ от време на време, като публикуваме нова версия на този уебсайт.

Като се има предвид, че законите относно защитата на личните данни, тълкуванията на държавните органи, препоръките на надзорните органи се променят и подобряват от време на време, се очаква това уведомление относно поверителността и условията за използване също да се промени. Ние си запазваме правото да променяме този информационен документ по всяко време, по каквато и да е причина и без предизвестие. Всички промени в нашата политика за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница, за да сте запознати с нашите политики. Разпоредбите, съдържащи се тук, заместват всички предишни известия или изявления относно нашите практики за поверителност и правилата и условията, уреждащи използването на този уебсайт.

Сайтове на трети страни
Този сайт може да включва хипервръзки и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

Поради технологични иновации и законодателни промени, този документ ще бъде преразглеждан от време на време. В резултат на това молим потребителите да се запознават с този документ - Правила и условия за ползване - преди всяко посещение на сайта, за да бъдат запознати с всички промени и допълнения, които са се появили.

1. Дефиниции

1.1. В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат, освен ако контекстът не показва друго, посочените по-долу значения:

УЕБСАЙТ: представлява УЕБСАЙТ, принадлежащ на HOME4U DESIGN SRL, намиращ се на адрес www.patulideal.ro, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до информация за продуктите, предлагани, застраховани и разпространявани от HOME4U.

HOME4U: представлява HOME4U DESIGN SRL, базиран в Букурещ, сектор 6, Aleea Sandulesti No. 5, блок Е15, ап. 42, Румъния, регистрирано в Търговския регистър на съда в Букурещ под № J40/407/2022 с фискален идентификационен код CUI:45459659.

ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което осъществява достъп до УЕБСАЙТА за лични или професионални цели и което е приело ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на този УЕБСАЙТ, като по този начин изпълнява всички изисквания на процеса на регистрация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА: е използването на САЙТА по начин, противоречащ на практиката в областта, действащите разпоредби и законодателство или по друг начин, който може да причини вреди на HOME4U.

2. Използвайки този сайт, вие се съгласявате с тези условия за ползване.

Достъпът и използването на този сайт е предмет на следните условия за използване и всички приложими закони и разпоредби. Чрез достъпа до и използването на сайта вие приемате, без ограничения или квалификации, тези условия и потвърждавате, че всички други споразумения между вас и HOME4U се заменят от разпоредбите на условията за ползване на този сайт. Ако не сте съгласни или не приемате, без ограничения или уточнения, Условията за ползване на този сайт, моля, напуснете този сайт.

3. Съдържание на сайта

3.1. Информацията, публикувана на този САЙТ, е информация от общ интерес за HOME4U, неговите продукти и друга информация, считана от HOME4U за представляваща интерес за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

3.2. Информацията се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ като правило безплатно.

3.3. HOME4U е притежател на всички права на интелектуална собственост върху САЙТА, съответно върху неговия дизайн и съдържание, за да ги използва за разпространението на своите продукти на румънския пазар.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички права на интелектуална собственост на HOME4U, предвидени от действащото законодателство.

4. Използване на сайта

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осъществява достъп и да използва САЙТА за цели и със средства, които не представляват злоупотреба.

5. Ограничение на отговорността на HOME4U
5.1. Отговорност за съдържанието на САЙТА. HOME4U не носи и не може да носи отговорност за щети, причинени от грешки, неточности или неактуализиране на информацията, публикувана или поддържана на САЙТА, които не са по негова вина.

5.2. В случай, че цени или други подробности, свързани с продукти/промоции/купони, са показани неправилно, включително поради факта, че са били неправилно въведени в базата данни, ние си запазваме правото да анулираме доставката на този продукт и да уведомим клиента възможно най-бързо по телефон/имейл за грешката, ако продуктът все още не е доставен.

5.3. Цените на продуктите в този САЙТ са информативни и подлежат на промяна без предупреждение. Промоциите, представени в САЙТА, са валидни през посочения период от време / ако не е упоменат период от време, те са валидни в рамките на наличния склад. Всички продукти, представени на този САЙТ, са налични в границите на наличната физическа наличност. Ако наличността е изчерпана, представителят на HOME4U ще предложи алтернативи, като представи други продукти, подобни на външен вид и спецификации на изчерпания поръчан продукт.

5.5. Също така, изображенията са представени на САЙТА като презентация, като доставените продукти могат да се различават от публикуваните изображения по какъвто и да е начин, поради промени в характеристиките на етикета и др., без предварително уведомяване на HOME4U

5.6. HOME4U си запазва правото да допълва и променя всяка информация на САЙТА.

5.7. Всеки проблем, причинен от продуктите и/или услугите, представени на САЙТА, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие в рамките на 15 работни дни от датата на писменото уведомление за проблемите от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.8. HOME4U не носи отговорност за каквито и да било загуби, разходи, дела, претенции, разноски или други задължения, ако те са пряко причинени от неспазването от ваша страна на тези Правила и условия.

6. HOME4U не носи отговорност за вреди, причинени в резултат на нефункционалността на Уебсайта, както и за такива, произтичащи от невъзможност за достъп до определени линкове, публикувани в Уебсайта.

6.1. Използване на интернет браузър. HOME4U гарантира оптимално използване на сайта чрез използване на поне Internet Explorer 6, Android 7.

6.2 Начините на плащане при попълване на онлайн поръчка са: наложен платеж плащане в брой при дистрибутора. При онлайн плащане с банкова карта Ви уведомяваме, че регистрацията на плащането не гарантира потвърждението и доставката на поръчката. Ако поръчката не бъде потвърдена (срокът за обработка на поръчката е 72 часа), заплатената сума ще бъде върната във вашата сметка възможно най-скоро.

6.3. Регистрирането на поръчката не представлява нейно потвърждение. След получаване на поръчката, тя ще бъде обработена от HOME4U с цел потвърждаване и установяване на подробностите за доставка.

7. Достъпът до САЙТА patulideal.ro - предполага съгласието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ личните им данни да бъдат съхранявани и обработвани от HOME4U. Целите на обработката на тези данни са: създаване на база данни за изготвяне на статистически отчети и информиране за промоции на HOME4U. HOME4U е единственият собственик на информацията, събрана от този сайт, и се задължава, че личните данни няма да бъдат разпространявани на трети страни чрез продажба, частично разкриване или отдаване под наем.

8. Събиране на данни – извършва се чрез различни начини и специфични инструменти като: професионален софтуер за проследяване на трафика, чрез запазване в базата данни на различните контактни форми, налични на сайта, които се попълват от потребителите и др.

Използваме IP адреси, за да анализираме навиците на сърфиране чрез Google Analytics, да администрираме сайта, да проследяваме потребителските интереси и да събираме демографска информация за вътрешна употреба. Всичко това е насочено към увеличаване на лекотата на използване на сайта и публикуване на информация, която е строго свързана с интересите на потребителите. IP адресите нямат връзка с личната информация на потребителите.

10. Бисквитки – уебсайтът patulideal.ro използва бисквитки, които са данни, съхранявани на твърдия диск на потребителя, съдържащи информация за потребителя. Използването на механизма за бисквитки е предимство за посетителите, благоприятства запаметяването на някои опции за навигация в сайта като езика, на който се показва сайта, вида на прилаганите филтри при показване на определени страници, запаметяването на потребителското име. и парола за бърз достъп до съдържанието на сайта. Неприемането на бисквитка не означава, че на потребителя ще бъде отказан достъп да разглежда сайта или да чете съдържанието му. С помощта на бисквитки собствениците на сайта могат да наблюдават и сегментират интересите на потребителите към определени области или приложения на сайта, което впоследствие им позволява да подобрят изживяването при сърфиране, да въведат подходящо съдържание за потребителя и т.н.

11. Връзки към сайтове – този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. HOME4U не носи отговорност за тяхната политика за поверителност. Препоръчваме ви първо да се запознаете с правните условия и друга информация относно събирането на лична информация. Правилата, изложени в този текст, важат само за информацията, събрана на този сайт.

12. Уведомления и действия относно потребителска информация – при писмено искане на потребителите, с дата и подпис, изпратено на адрес HOME4U, той се задължава:

а) да потвърдим на кандидатите дали обработват или не лични данни; това се прави безплатно, само веднъж годишно;
б) да коригира, актуализира, блокира, изтрие или трансформира в анонимни данни, безплатно, данни, чиято обработка не е в съответствие с разпоредбите на Закон №. 677/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни;
в) да спре обработването на личните данни на потребителя, ако той поиска това.
Уведомяване за промени. Ако информацията за идентифициране на потребител се промени (като техния пощенски код) или ако потребителят желае да се откаже от нашите услуги, ние ще се погрижим да коригираме, актуализираме или изтрием тези лични данни, които потребителят ни е предоставил.

Всички промени в условията на тази политика ще бъдат съобщавани на потребителите по имейл, така че те винаги да бъдат информирани за информацията, която събираме, как я използваме и при какви обстоятелства. Потребителите ще могат да се съгласят или не с използването на информация за други цели. Ние ще използваме информацията в съответствие с политиката, съгласно която информацията е събрана.

14. Сигурност. Този сайт приема всички необходими мерки за сигурност, за да защити личната информация на потребителите. При попълване на лични данни в акаунта или във формата на нашия уебсайт информацията ще бъде защитена както офлайн, така и онлайн. Цялата лична информация ще бъде обработена чрез защитени страници, които използват системата за криптиране SSL, обозначени със символ на катинар, позициониран преди името на сайта в прозореца на браузъра Google Chrome.

Промяна или анулиране на поръчка
Отмяна или промяна на поръчка или доставка е възможна в деня на подаване на поръчката или на следващата сутрин на посочения телефон за връзка чрез SMS, WhatsApp или на имейл адрес patulideal@gmail.com

Как да промените или отмените поръчката
Анулиране/Промяна на поръчка е възможна в деня на подаване на поръчката или на следващата сутрин, до 09.00 часа, на посочения телефон за контакт чрез SMS, WhatsApp или имейл на patulideal@gmail.com

Начин на доставка за продукти, продавани от Home4U Design
Доставката се извършва от куриерска фирма

Доставката е безплатна за поръчки над 299 леи.

За поръчки под 299 леи се начислява транспортна такса от 20 леи, независимо от местоположението в Румъния.

В случай на повредени колети: Молим ви да се свържете с нас чрез SMS на телефонния номер за контакт, WhatsApp или на имейл адрес office@home4u.ro. В същото време Ви информираме, че се възползвате от условията на бр. 18 – Връщане на продукт.

Ако даден продукт не ви харесва, по същия начин се свържете с нас, за да определим как можем да заменим продукта или да възстановим стойността му.

Връщане на продукти
Продуктите могат да бъдат законно върнати в рамките на 14 работни дни. В тази връзка Клиентът поема и заплаща разходите за транспорт от дома до HOME4U. Продуктът не трябва да показва признаци на разпечатване.

Срокове за доставка на поръчки:
По правило поръчките, направени от понеделник до четвъртък, се доставят в рамките на 72 часа.

Съгласявайки се с този документ „Политика за поверителност“, потребителите поемат изцяло всички рискове.

20. Средно време за отговор на онлайн формуляр за заявка или имейл

Home4u.ro ще отговори на онлайн формуляри за заявки и имейли от клиенти в рамките на 72 часа от датата на получаването им (събота и неделя, както и официални празници не се вземат предвид)

цениВсички цени, показани на уебсайта patulideal.ro, са в RON и включват ДДС

Запазваме си правото да променяме цената на продуктите, като цената, заплатена от клиента, е цената, показана в момента на подаване на поръчката,

В случай, че възникне грешка в цената, ще получите информация на предоставените данни за контакт, след което решавате дали искате да потвърдите или отмените поръчката.

Начини за плащане

Онлайн плащане с кредитна карта. В безопасност и контрол. Просто и бързо.

Как да платя онлайн?

Транзакцията ще бъде потвърдена с имейл на посочения от Вас адрес. Ако плащането не бъде потвърдено, ще получите съобщение за повторен опит. Изберете метода на плащане с кредитна или дебитна карта, натиснете бутона Изпрати поръчка, попълнете данните за вашата карта в новия прозорец на Plati.online и натиснете бутона Плащане.

За да се повиши сигурността на онлайн плащанията, в съответствие с най-новите разпоредби на ЕС, от 14 септември румънските банки постепенно ще въведат нов фактор за удостоверяване. Този нов елемент за удостоверяване може да бъде поискан в процеса на оторизация на плащане, заедно с 3D Secure кода, който получавате чрез SMS.

Приемат се карти, издадени с логото на VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат VV2/CVC2 код).

Не се начислява допълнителна комисионна за транзакции. За да гарантира сигурността на транзакциите, patulideal.ro използва платформата Plati.online.Ако картата е свързана със сметка във валута, различна от RON, транзакциите се извършват в леи, по обменния курс на банката издател за съответната карта.

Обработката на картови данни се извършва изключително чрез Plati.Online. Patulideal.ro не изисква и не съхранява подробности за вашата карта.ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон № 363/2007: относно борбата с нелоялните практики на търговците в отношенията с потребителите и хармонизиране на разпоредбите с европейското законодателство за защита на потребителите.

Закон № 449/2003: относно продажбата на продукти и свързаните с тях гаранции

Наредба бр. 21/1992: относно защитата на потребителите.

ЗАКОН бр. 365 от 7 юни 2002 г. за електронната търговия с последващи изменения и допълнения.

РЕГЛАМЕНТ № 679 от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Нови продукти

Най-продавани